REGULAMIN POKAZÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ PRO CHEMIA
(„Regulamin”)

§ 1
Termin i czas trwania

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Pokazów organizowanych przez Fundację Pro Chemia (zwanej dalej „Pokazem”), które odbywają się cyklicznie we wtorki (I semestr) i czwartki (II semestr), w formie stacjonarnej w Krakowie na terenie III Kampusu UJ przy ul. Gronostajowej 2, sala audytoryjna A0-01 – parter.
 2. Organizatorem Pokazu jest Fundacja Pro Chemia (zwana dalej „Organizatorem”), ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, pokój C0-11.
 3. Uczestnikiem Pokazu są uczniowie szkoły oraz opiekunowie, nauczyciele, którzy zgłosili chęć udziału w Pokazie w sposób, o którym mowa w § 2 Regulaminu i zaakceptowali zasady uczestnictwa w Pokazie, o których mowa w Regulaminie (zwany dalej „Uczestnikiem”).
 4. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom na stronie internetowej Fundacji Pro Chemia www.prochemia.org (zwanej dalej „Stroną Pokazu”), w wersji polskojęzycznej, w sposób umożliwiający jego pobranie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany, w szczególności w celu dopasowania formuły Pokazu do obowiązujących w jego trakcie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu epidemii, zwiększenia środków bezpieczeństwa towarzyszących Pokazowi. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji
  na Stronie Pokazu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Pokazu w sytuacji, gdy jego przeprowadzenie w terminie oraz formie, o których mowa w ust. 1 powyżej będzie niemożliwe albo nadmiernie utrudnione z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu epidemii. Zmiana terminu Pokazu zostanie niezwłocznie ogłoszona na Stronie Pokazu, a instytucja zamawiająca będzie powiadomiona w formie mailowej przez Organizatora.

§ 2
Rejestracja udziału w Pokazie

 1. Udział w Pokazie jest odpłatny i wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez formularz rejestracyjny (zwany dalej „Formularzem”).
 2. Zarezerwowane miejsca na Pokaz należy opłacić przelewem na konto Fundacji Pro Chemia 93 1600 1039 1878 3379 2000 0001 w ciągu 5 dni od daty złożonej rezerwacji. Po upływie tego terminu rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
 3. W przypadku rezygnacji ucznia/uczniów z udziału w pokazie, poniesione przez niego/nich koszty nie podlegają zwrotom, z wyjątkiem sytuacji odwołania pokazu przez Organizatorów.
 4. W przypadku, gdy udział w pokazach grupy uczniów jest niemożliwy z powodów od nich niezależnych (np. przeniesienie klasy na kwarantannę) poniesione koszty nie podlegają zwrotowi, ale możliwe jest przełożenie udział w pokazie na inny termin, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 5. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych danych podczas rejestracji uczestnictwa w Pokazie.
 6. W Pokazie może wziąć udział taka liczba osób, która określona jest przez obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne. O przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa w Pokazie decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Wskazany w ust. 5 powyżej limit uczestników Pokazu może ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiczną panującą w trakcie Pokazu i związanymi z nią ograniczeniami, nakazami i zakazami. O zmianie limitu Organizator niezwłocznie powiadomi na Stronie Pokazu. Organizator w ramach dostępnych limitów ponownie zakwalifikuje Uczestników, biorąc pod uwagę kolejność dokonywanych przez nich zgłoszeń, o których mowa w ust. 5 powyżej. Organizator poinformuje wiadomościami
  e-mail, Uczestników, którzy w związku ze zmianą limitów nie będą mogli osobiście uczestniczyć w Wydarzeniu.
 8. Osoba dokonująca rejestracji uczestników potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązuje się jako opiekun grupy do zapoznania każdego uczestnika pokazu z jego treścią. Rejestracja uczestnictwa w Pokazie zostaje dokonana w momencie uzupełnienia danych w treści Formularza za pomocą systemu rejestracyjnego znajdującego się na Stronie Pokazu, a następnie po dokonaniu opłaty za pokaz przelewem na konto Fundacji Pro Chemia.

§ 3
Zasady udziału w Wydarzeniu

 1. Uczestnicy akceptują ustalone reguły przebiegu Pokazu i jego program oraz zobowiązują się nie wpływać na jego zmianę i nie zakłócać przebiegu Pokazu. Organizator jest uprawniony do wyłączenia z udziału w Pokazie Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
  a) zakłócają przebieg Pokazu;
  b) podejmują działania niezgodne z prawem, z dobrymi obyczajami bądź godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
  c) podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad odbywania Pokazu;
  d) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.

§ 4
Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Zamawiający zobowiązany jest przybyć wraz z grupą na ustalone miejsce tj. hol główny Wydziału Chemii UJ na określoną godzinę oraz w ustalonej dacie.
 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów, w których organizowane jest Pokaz oraz obowiązujących zasad reżimu sanitarnego, w szczególności: dokonać dezynfekcji dłoni przy wejściu i przy wyjściu na teren pokazu oraz zakrywać usta i nos za pomocą maseczki.
 3. Pokaz odbywać w Sali Audytoryjnej Wydziału Chemii (A0-01), zgodnie z obowiązującym programem Pokazu. Każdy Uczestnik zajmuje co drugie krzesło w kolejnych rzędach Sali.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas Pokazu oraz za rzeczy pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie III Kampusu UJ.
 5. Zamawiający zobowiązany jest zadbać o porządek i dyscyplinę wśród uczestników podczas trwania pokazu.
 6. Uczestnicy pokazu nie mają prawa do robienia zdjęć podczas pokazu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez Uczestników Regulaminu, nie stosowania się przez Uczestników do zaleceń Organizatora oraz poleceń personelu Pokazu i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Pokazu, Organizator może korzystać z monitoringu obejmującego cały teren Pokazu, jak i jego poszczególne fragmenty.
 9. W przypadku zauważenia zagrożenia dla życia i zdrowia Uczestników, Uczestnik zobowiązany jest
  niezwłocznie poinformować o tym personel Pokazu.

§ 5
Prawa i obowiązki organizatora, oraz osoby prowadzącej Pokaz

 1. Organizator ma obowiązek zapewnienia osoby prowadzącej posiadającej odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia zajęć.
 2. Osoba prowadząca ma obowiązek przeprowadzenia zajęć z należytą starannością z zachowaniem wszelkich zasadach BHP.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Pokazu na Stronie Pokazu i wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na ww. stronie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Pokazu. O odwołaniu Pokazu Organizator niezwłocznie poinformuje na Stronie Pokazu. Organizator nie będzie wobec Uczestników zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu, ani do zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Pokazie.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.