Statutowe cele działania Fundacji PRO CHEMIA:

  • Wspieranie Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego we wszelkich poczynaniach zmierzających do gruntownej odnowy jego bazy materialnej zwłaszcza w zakresie nowoczesnej aparatury i sprzętu laboratoryjnego do celów badawczych i edukacyjnych.

  • Udzielanie Wydziałowi Chemii UJ pomocy finansowej w realizacji jego zadań statutowych, w szczególności zaś zadań naukowych i dydaktycznych związanych z ochroną środowiska i zdrowia człowieka oraz syntezą i badaniem nowych materiałów o żądanych właściwościach.

  • Podejmowanie działań zmierzających do promocji Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w kraju i za granicą.

  • Wspieranie zakupu literatury fachowej.